Traduccions jurades

Les traduccions jurades poden fer-les només persones amb l'estatus oficial de traductor jurat.

Els traductors jurats són persones que a Croàcia són nomenats traductors (intèrprets) jurats pel jutjat del comtat competent per un període renovable de 4 anys. La qualitat de les traduccions jurades no dista de la de les traduccions simples, però les jurades tenen un format establert que s'ha de respectar.

Així, el treball dels traductors jurats està regulat pel Reglament dels Traductors Jurats.

Traduccions jurades

Les traduccions jurades es fan per als documents oficials expedits per les administracions públiques, tribunals, policia, empreses, notaris públics i diferents organitzacions i associacions del país i estrangeres, i pot tractar-se de qualsevol tipus de text utilitzat en transaccions legals o interaccions humanes (certificats, documents personals, sentències judicials, registres, instruccions d'ús, proves de laboratori, documents d'empreses, informes o diagnòstics mèdics, investigacions clíniques, contractes, documents privats, licitacions públiques i tot tipus de formularis, etc.). Ja que es tracta de traduccions oficials que s'utilitzen en diversos procediments de l'administració pública, tribunals i organismes similars, és extremadament important comptar amb traductors experts que no només traduiran d'un idioma a l'altre, sinó que també faran servir el registre adequat de la professió. Sovint ens trobem amb traduccions que contenen paraules inventades, o pitjor encara, equivocades, el que fins a cert punt és normal, ja que la qualitat d'un text jurídic, econòmic o mèdic no pot ser la mateixa si està traduït per un advocat, economista, metge o per algú que no pertany a la professió. Per exemple, per als no professionals, un robatori, un furt i un assalt són el mateix; per a un advocat no. Els economistes distingeixen entre el benefici i el benefici operatiu; els no economistes no.

Això pot tenir conseqüències importants per al client, sobretot si es tracta de documentació que es fa servir en procediments judicials o que forma part d'instruccions tècniques o professionals.

A cada traducció jurada se li assigna un número i data, que corresponen al número i data del Diari de traduccions i compulses, ja que és obligació legal de tot traductor jurat.

Les traduccions es s'annexen a la còpia del document en l'idioma origen (o al original, depenent de les normes del país de destí de la traducció), es signen, es segellen i finalment s'inscriuen al Diari.

Les traduccions al Zagreb les lliurem gratuïtament, i fora del Zagreb i a l'estranger, segons les instruccions del propi client. Les despeses addicionals poden ser els ports i les eventuals taxes (per exemple, la postil·la).

Comprova perquè els nostres clients confien en nosaltres.

  Traduccions de/a l'anglès, l'espanyol, el català i el serbi